OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zaplacením objednávky online programu Nový dech souhlasí uživatel s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

 1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dodání digitálního obsahu (dále jen „smlouva“), kterým je vzdělávací online program Nový dech (dále jen „online program“) dostupný na webových stránkách www.novydech.cz, uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

1.2. Poskytovatelem online programu Nový dech je Tomáš Kramár, IČ: 71064630, se sídlem: Seydlerova 2150/5, 158 00 Praha 5 (dále jen „Poskytovatel“).

1.3. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která zaplatila objednávku online programu Nový dech (dále jen „Uživatel“) na webu www.novydech.cz.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

 1. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na absolvování online programu, které je umožněno poskytnutím přístupu do členské sekce a k lektorským video lekcím uloženým na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru novydech.cz.

2.2. Obsahem online programu je vzdělávání Uživatele v oblasti kouření tabákových výrobků s cílem přimět Uživatele přestat kouřit tabákové výrobky.

 

 1. Práva a povinnosti uživatele

3.1. Uživatel je povinen uhradit cenu online programu stanovenou na webových stránkách poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem). 

3.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného online programu.

3.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky online programu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on line program. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci uživatele z tohoto důvodu.

3.4. V případě, že po zaplacení objednávky nedojde k doručení přístupových kódů Uživateli, je Uživatel povinen o této skutečnosti ihned informovat Poskytovatele. Stejnou povinnost má Uživatel i v případě, že nedojde k aktivaci členství v online programu. Uživatel kontaktuje Poskytovatele prostřednictvím e-mailu info@novydech.cz.

3.5. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 9 – Ochrana autorských práv.

3.6. V případě, že bude Uživatel jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo který je způsobilý poškodit poskytovatele, může Poskytovatel uživateli bez náhrady přístup k online programu zrušit.

 

 1. Objednávka

4.1. Uživatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se online programu, a to na adrese www.novydech.cz. Uživatel objednává online program vyplněním elektronického formuláře objednávky na webové stránce www.novydech.cz. Uživatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Uživateli a Poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli předmět koupě – vstup do online programu a Uživatel se zavazuje uhradit kupní cenu.

4.2. Uživatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.novydech.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

 1. Kupní cena, daňový doklad, způsob platby

5.1. Kupní cena za celý online program činí 2780,- Kč (Dva tisíce sedm set osmdesát korun českých) a je uvedena v objednávkovém formuláři na webové adrese www.novydech.cz. Poskytovatel není plátcem DPH.

5.2. Daňový doklad bude Uživateli vystaven elektronicky e-mailem na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení online programu.

5.3 Uživatel potvrzením objednávky generuje zálohovou fakturu, která je mu ihned odeslána na jím sdělený e-mail. Platbu je možné poslat pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet. Zálohová faktura obsahuje datum splatnosti. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik spárování platby se zálohovou fakturou. Po úspěšném spárování systém generuje daňový doklad, který je rovněž bezprostředně odeslán na e-mail Uživatele.

5.4 U bezhotovostní platby je Uživatel povinen s příslušnou platbou uvést vždy variabilní symbol platby, kterým je číslo příslušné faktury/zálohové faktury. Závazek Uživatele uhradit cenu online programu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele a úspěšného spárování platby se zálohovou fakturou.

 

 1. Garance vrácení peněz

6.1. Za své produkty ručí Poskytovatel garancí vrácení peněz dle zákona.

6.2. Garance vrácení peněz

Po objednání a zaplacení online programu má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději čtrnácti dní od obdržení přístupových údajů do členské sekce. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail info@novydech.cz zasláním prohlášení o odstoupení od smlouvy a s přiložením kopie faktury. Uživateli bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online programu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude Uživateli zrušen přístup do členské sekce online programu. Po uplynutí čtrnáctého dne od obdržení přístupových údajů do členské sekce zaniká Uživateli právo na vrácení peněz bez udání důvodu.

6.3. Uživatel má nárok na vrácení peněz také v případě technického výpadku online programu, pokud tento není déle než 7 dní přístupný online na uvedené nebo náhradní webové stránce, o které je Uživatel e-mailem informován.

6.4. Poskytovatel poskytuje Uživateli garanci vrácení peněz nad rámec zákonných povinností v tom případě, že Uživatel nepřestal nebo opět začal kouřit. V takovém případě poskytovatel vrátí celou Kupní cenu Uživateli do 30 dní. Tato záruka trvá 200 dní od registrace Uživatele do online programu.

 

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

8.1. Poskytoval má povinnost poskytnout Uživateli, který uhradil zálohovou fakturu, přístupová práva do členské sekce a k objednanému online programu nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení platby. 

8.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online programu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 3 těchto podmínek.

8.3. Zrušení uživatelského účtu. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy hrubě poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). Poskytovatel může upravit práva uživatelského účtu Uživatele zejména v případech vulgárních, rasistických, politických, sexistických nebo jiných nevhodných nebo protiprávních komentářů. Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení registračního poplatku. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8.4. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou nebo se odhlásí z odběru e-mailových obchodních sdělení.

8.5. Uživatel nemá v případě výpadku serveru kratšího než 7 dní žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

 

 1. Ochrana autorských práv

9.1. Online program „Nový dech“ je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

9.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online programu na svůj pevný disk či jiné offline či online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio video záznamy přehrávaného videa v rámci online programu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním Poskytovatele a těmito smluvními podmínkami.

9.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa online programu umístěna.

9.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online programu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

 

 1. Zpracování osobních údajů a jejich využití

10.1 Objednání online programu na internetové stránce www.novydech.cz pomocí objednávkového formuláře je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů Uživatele. Poskytovatel se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

10.2 Poskytnuté osobní údaje může Poskytovatel využít nad rámec objednání online programu a nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě uvedl či které byly o něm získány objednáním online programu, na základě uzavřené smlouvy, byly zpracovány Poskytovatelem, jehož údaje jsou uvedeny v bodě 1.2. těchto obchodních podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce a třetích osob, zasílání informací o činnosti správce a třetích osob, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti v platném znění, na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 shora uvedeného zákona.

10.3 Pokud si Klient přeje opravit osobní údaje, které o něm poskytovatel zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese info@novydech.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s registrací a online programem na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu Uživatele.

11.2 Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.3. Aby mohl Uživatel využívat online program (digitální obsah) v plném rozsahu, musí používat nejnovější technologie (prohlížeče) resp. musí umožnit použití těchto technologií na svém počítači (např. aktivovat Java Skript, cookies). Užívá-li starší nebo málo rozšířené technologie, může se stát, že bude moci využívat online program pouze v omezeném rozsahu. Poskytovatel není odpovědný za chyby při použití jiných aplikací. Hardware a  software si musí Uživatel zajistit výhradně sám. Pokud je pro přístup do internetové aplikace nutné užití mobilního telefonu, musí být tento aktivní v síti tuzemského operátora a rovněž telefonní číslo musí být poskytnuto tuzemským operátorem.

 

 1. Doručování

12.1 Uživateli může být doručováno na adresu elektronické pošty, jež je uvedena v jeho uživatelském účtu či v objednávce.

12.2 Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@novydech.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle poskytovatel na jeho elektronickou adresu.

12.3 Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování je Tomáš Kramár, Buchov 3, 257 01 Postupice, adresa elektronické pošty je info@novydech.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení

13.1. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

13.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že právním řádem České republiky se řídí i smluvní vztahy založené smlouvou či členstvím, které obsahují cizí (zahraniční) prvek. Smluvní strany dále sjednávají, že pro veškeré spory vzniklé mezi nimi je založena pravomoc soudů České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Poskytovatele.

13.3. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.novydech.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce klientem. Obchodní podmínky jsou platné v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách poskytovatele v den odeslání objednávky.

13.4. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

13.5. Klient není oprávněn k jednostrannému započtení pohledávek a/nebo jakýchkoli jiných nároků ze smluv, jejichž součástí jsou tyto obchodní podmínky, vůči poskytovateli, ani k postoupení takových pohledávek na třetí osoby či k uplatnění zadržovacího práva na jakékoli podklady nebo předměty mu předané či svěřené poskytovatelem.

13.6. Tomáš Kramár, IČ: 71064630, se sídlem: se sídlem Seydlerova 2150/5, 158 00 Praha 5, jakožto provozovatel internetové stránky www.novydech.cz je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

13.7. Tyto obchodní podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy a objednávky učiněné od 15. 11. 2014.

 

Jak funguje 8-denní trial za 1 Kč?

 • Prvních 8 dní získáte za 1 Kč
 • Nebudete-li se členstvím spokojeni, kdykoliv během prvních 7 dnů ho můžete zrušit zasláním zprávy na e-mail info@novydech.cz. Pokud členství zrušíte, další platby vám nebudou účtovány.
 • Cena kurzu po prvních 8 dnech je 2780 Kč, pokud nemáte předem přiznanou slevu.
 • Platba probíhá automaticky. Po vyplnění přihlášky autorizujete kartu k pravidelné opakované platbě (počínaje datem objednávky). Avšak vždy hrajeme fér - VŠE ZŮSTÁVÁ POD VAŠÍ KONTROLOU: Na stržení doplatku snížené ceny kurzu poplatku vás upozorníme 7 dní předem e-mailem, abyste mohli své členství případně zrušit na info@novydech.cz.
 • Žádné závazky!
 • Vstupem do trialu vám nevzniká žádný závazek. Pokud vám nebude kurz vyhovovat, stačí napsat na e-mail info@novydech.cz a vrátíme vám peníze, i když se strhne plná částka.